Nowy wzór prawa jazdy.

 

Z dnia 25 lutego 2019 r.

 Zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 702) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) część I otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w części II w pkt 2.1 w ppkt 2.1.4 skreśla się wyrazy „8 – adres zamieszkania posiadacza prawa jazdy,”.

 

 

 § 2. Prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, oraz nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu.

 § 3. Osobom, które złożyły wnioski o wymianę prawa jazdy, a wnioski nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wydaje się prawo jazdy zgodnie z wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu.

 § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2019 r

 

 

Punkt 8. w prawie jazdy nie zawiera adresu zamieszkania, co wiąże się z brakiem obowiązku wymiany tego dokumentu w terminie do 30 dni zgłoszenia do Wydziału  Komunikacji  w związku ze zmianą adresu zamieszkania. Obywatel zaoszczędzi 100,50 zł wydatku za taki dokument.

Wszystkie dotychczasowe prawa jazdy są ważne do wskazanego na nich terminu. Nie podlegają zwrotowi.  

Od 19 stycznia 2015 roku wszystkie prawa jazdy są wydawane na okres 15 lat

Kierowcy którzy zdobyli wcześniej uprawnienia i mają bezterminowe prawo jazdy, będą musieli wymienić :

 


/Wymiana bezterminowych praw jazdy/

 

2028 – 2033

 

/Okres Ważności 15 lat/


Po tym okresie dokumenty tracą ważność ale nie tracą uprawnienia jeżeli zostały wydane bezterminowo.

 

4 marca 2019 roku , nowy wzór prawa jazdy.

05 marca 2019

Strona główna

Artykuły

O mnie

Informacje

Zaufanie

Cennik

Dodatki

Egzamin

Egzamin praktyczny 

Galeria

Galeria 2

Kontakt