Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:


 

 


1) jedną prawidłową odpowiedź;

2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.


 

 


1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi – na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po

czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;

2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

7. Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi

przez przejście do następnego pytania albo do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie

żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem

0 punktów.

8. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

9. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania

co najmniej 68 punktów.

10. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.


 

Każde pytanie zawiera:


 

 


1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:

a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 2 pytania. o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego


 

Egzamin praktyczny

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:


 

 

 


Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana:

w formie określonej, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania,

przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów;

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej

odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez

zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, zapisanych w postaci elektronicznej

w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.


 

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego.


 

Egzamin teoretyczny

 

Przebieg egzaminu

 

Oczekując przed salą egzaminacyjną, wchodzimy na wezwanie poproszeni przez egzaminatora z imienia i nazwiska.

- okazujemy dowód tożsamości lub paszport

- egzaminator przydziela nam stanowisko (nr stanowiska)

- kilka słów od egzaminatora, wyjaśnień, po upewnieniu się że wszystko jest zrozumiałe, włącza start egzaminu dla wszystkich zdających

-jest możliwość wykonania na początku egzaminu próbnego (lecz można go jednak pominąć i przejść do właściwego )

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr.1

A . Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B .  Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C . Ma pierwszeństwo przed pojazdem 4.

ODPOWIEDŹ

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr.1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

A . 2

B . 3

C . 4

ODPOWIEDŹ

ZAMKNIJ

A ,B, C

A . 2

B . 3

 

ZAMKNIJ

Strona główna

Artykuły

O mnie

Informacje

Zaufanie

Cennik

Dodatki

Egzamin

Egzamin praktyczny 

Galeria

Galeria 2

Kontakt